*ប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ម៉ូដែលវិលដោយកង់មុខ ហើយអាចខុសគ្នាសម្រាប់ម៉ូដែលផ្សេងទៀត។ ជាក់ស្តែងអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើកត្តាជាច្រើនដូចជា ផ្លូវដែលអ្នកបើកបរ, ល្បឿន និងទម្លាប់នៃការសាកថ្ម។